Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Quyết định của BGH Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
Quyết định về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020
11.09.2014 06:49

Xem hình
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

   - Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; 

  
  - Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1327/TTr-SVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2014; 

 QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành kém theo Quyết định này Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoàn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020.
  
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bản; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
           KT.CHỦ TỊCH                    
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Dung

Vui lòng xem thêm chi tiết tại đây.


XPGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.148 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.