Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Quyết định của BGH Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức năm 2014
19.08.2014 04:38

Xem hình
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 01/01/2012 của Quốc hội nước CHXHCN VN;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT, ngày 05/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp chức năng, nhiệm vụ cho các Đại học vùng và các Trường đại học thành viên; 

Căn cứ các Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về tuyển dụng viên chức, ký kết Hợp đồng viên chức, đền bù kinh phí đào tạo; Thông tư số 16/2012/TT-BNV, ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức; 

Căn cứ các Quyết định số 1371/QĐ-ĐHH ngày 24/7/2012 và Công văn số 911/ĐHH-TCNS ngày 21/09/2012 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Hướng dẫn Quy định tuyển dụng lao động hợp đồng tạo nguồn; 

Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06/12/1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;

Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về  việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;

 Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Căn cứ yêu cầu công tác và chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế thực hiện tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển, cho tất cả các chỉ tiêu tuyển dụng năm 2014 đã được phân bổ cho các đơn vị. 

Ðiều 2: Trên cơ sở  các Quy định hiện hành; Thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014, Nhà trường ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức 2014 (văn bản kèm theo).  

Ðiều 3: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Hội đồng, các Ban và Tiểu ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


    HIỆU TRƯỞNG


                            (Đã ký)

 

                           PGS. TS. Nguyễn Minh Hiếu
XPGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.073 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.