Trang chủ HUAF Tìm kiếm Tải Files Tra cứu lương
 Select language 
 
Tin tức » Đảng ủy Đại học Nông lâm Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22.06.2018
Nghị quyết Đảng ủy ĐHNL tháng 7+8-2011
12.07.2011 08:53

Xem hình
Nghị quyết Đảng uỷ trường ĐHNL Số: 06/NQ-ĐHNL ngày 30 tháng 6 năm 2011

NỘI DUNG HỌP ĐẢNG ỦY VÀ NGHỊ QUYẾT THÁNG 06-7/2011

Thời gian: từ 7h30 ngày 30/06/2011; tại P3.

Chủ trì: đ/c Nguyễn Minh Hiếu - Bí thư đảng ủy.      

Có mặt: 13 Đảng ủy viên; Có lý do: 2; Không có lý do: 0

1. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết và công tác tháng 06/2011:

1.1 Thực hiện công tác chuyên môn:

- Đã chỉ đạo tốt kỳ thi hết HP của HK II và kỳ thi tốt nghiệp K41& TY 40, chuẩn bị thi TN cho Cao đẳng 42 nghiêm túc, bảo đảm quy chế;

- Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012;

- Chuẩn bị tốt để tổ chức các Hội nghị chuyên đề về sửa đổi Khung chương trình các ngành ĐHNL; Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng đào tạo tín chỉ (ĐTĐH-BGH); chuẩn bị nội dung Hội nghị chuyên đề về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trường..(TCHC-BGH);

1.2 Tăng cường công tác quản lý, điều hành:

- Hoàn thành và phát hành Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đến 2015, tầm nhìn đến 2020.

- Ban hành QĐ Ban chuẩn bị kỹ niệm 45 năm thành lập Trường, hình thành các Tiểu ban chuyên trách và xây dựng kế hoạch chi tiết.

- Chỉ đạo về XD các kế hoạch sửa chữa, chống xuống cấp, chỉnh trang CSVC trong dịp nghĩ hè.

- Chỉ đạo xây dựng các Quy chế điều hành, đề án sản xuất tại các Trung tâm, Viện NCPT; chuẩn bị Hồ sơ bảo vệ Đề án XD Viện trước UBND huyện Hương Trà.

+ Các Trung tâm trực thuộc (04 TT): tiếp tục thực hiện các DA, chương trình phục vụ cho nông nghiệp – nông thôn các tỉnh theo kế hoạch; tìm kiếm hợp tác trong phát triển nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực người dân..; Tổ chức các Hội thảo và xuất bản các ấn phẩm phục vụ đào tạo và nghiên cứu, chuyển giao..

1.3 Công tác Đảng:

- Tổng hợp và thực hiện Báo cáo  theo công văn số 96-CV/ĐU ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Đảng ủy Đại học Huế về việc sơ kết thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày  02/02/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”; chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Đảng ủy đã sao gửi các Chỉ thị, NQ đến từng chi bộ để toàn thể cán bộ Đảng viên trong từng chi bộ nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

- Đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ làm cho việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”; làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đại hội chi bộ Viện NCPT: có 08 đảng viên (1 đi học; 1 ĐV dự bị); Viện xây dựng các đề án xây dựng, hoàn thiện bộ máy, quy chế điều hành quản lý..

- Đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 207 cảm tình, quần chúng ưu tú (trong đó có 33 CBGV&LĐ). Xếp loại: 100% Khá và Giỏi.

1.4 Công tác Đoàn thể:

- Tổ chức ngày 01/06 cho các cháu thiếu nhi.

- Chuẩn bị thành lập Đoàn thăm quan trong hè cho công đoàn viên đủ tiêu chuẩn..

- Chỉ đạo Công đoàn tham gia tích cực về công tác chuyên môn..

2. Nghị quyết về kế hoạch chỉ đạo công tác trọng tâm tháng 07-8/2011:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Kỳ thi tuyển sinh đại học từ 2/7/2011-10/07/2011  theo Chỉ thị số 19/CT- UBND tỉnh TT Huế v/v tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011; Chỉ thị số 01-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế v/v lãnh đạo tuyển sinh đại học năm 2011.

- Chỉ đạo phòng ĐTĐH, phòng ĐT SĐH, phòng KT-ĐBCLGD và phòng CTSV hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đào tạo học kỳ II; tổ chức tốt đợt tốt nghiệp K41 & TY40; hoàn thành lên thời khóa biểu và công bố đăng ký tín chỉ HK1 (2011-2012); Khai giảng, bế giảng các lớp hệ VLVH..; Thực hiện thanh tra, giám sát thi hết các HP nghiêm túc, đúng quy chế..

- Chi bộ các khoa chỉ đạo triển khai thực hiện: vào điểm thi HK II;  tiếp tục đăng ký các đề tài, DA NCKH các cấp; tiếp tục triển khai NCKH 2011 và chuẩn bị các bài báo đăng các tạp chí..

- Chỉ đạo công tác phân bổ chỉ tiêu Hợp đồng LĐ giữ nguồn 2011 cho các đơn vị. Xác định khối lượng công tác cho GV các khoa, làm cơ sở khoán thanh toán vượt giờ các Khoa theo Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ.

- Các Chi bộ chỉ đạo thực hiện công tác bình xét thi đua và tổng kết năm học kịp thời, dân chủ, công khai và đúng các tiêu chí..

- Đảng ủy chỉ đạo thực hiện Quy hoạch cán bộ chuyên môn theo CV số 490/ĐHH-TCNS ngày 24/03/2011 (từ các khoa đến cấp trường theo đúng Chiến lược phát triển);

- Chỉ đạo thực hiện Thông tư số 25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/06/2011 v/v thành lập Hội đồng Hiệu trưởng và Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học theo Điều lệ các trường đại học đã ban hành;

- Triển khai công tác của các Tiểu ban thuộc Ban chuẩn bị Kỹ niệm 45 năm thành lập trường 28/04/2012.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên: về công tác Tiếp sức mùa thi; chiến dịch hè, tổng vệ sinh trong toàn trường.

- Chỉ đạo các khoa chuẩn bị và XD Khung chương trình mở ngành học mới các bậc đào tạo ở các khoa: Khuyến nông, TNĐ&MTNN, CK-CN; Lâm nghiệp. Tăng cường tiếp thị tuyển sinh và quảng bá về trường; có chủ trương của Nhà trường về duyệt viết GT và in GT đã viết năm 2011 (theo QĐ).

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý: tài chính, nhân sự và công tác điều hành của Nhà trường.

- Đặc biệt tăng cường công tác quảng bá và tiếp thị cho trường tiến đến kỹ niệm 45 năm thành lập: thành lập các đoàn đi quảng bá cho trường trong dịp hè..

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghỉ hè, thăm quan cho các đoàn và công đoàn viên ở các đơn vị an toàn, vui tươi, đoàn kết và tiết kiệm.

 - Tăng cường công tác bảo vệ, an ninh trong hè toàn trường và ở các đơn vị: niêm phong các phòng không làm việc; tuần tra và bảo vệ CSVC và các công trình SC-XD.

3. Công tác phát triển Đảng viên và sinh hoạt Đảng.

- Các chi bộ sinh hoạt định kỳ và xây dựng Nghị quyết hàng tháng theo chủ trương, NQ của Đảng ủy trường. Điều chỉnh thu đảng phí theo mức lương mới từ 01/07/2011.

- Cấp chứng chỉ cho lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng (cho 22 đảng viên trẻ và gần 200 cảm tình đảng).

- Xem xét kết nạp cho 08 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 04 đ/c (Ban TCĐU và Đảng ủy trường);

- Các chi bộ tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng và xem xét đề nghị kết nạp Đảng viên mới..

 

Căn cứ kết luận của đ/c Bí thư Đảng ủy và Nghị quyết tháng 06/2011 của Đảng ủy; Yêu cầu các Chi bộ  triển khai chỉ đạo thực hiện trong cuộc họp thường kỳ tháng 07-08/2011.

 

        Thường trực Đảng ủy ĐHNL

 

 

            PBT. Đinh Vương HùngNTF (Theo Đảng uỷ)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Tra cứu lương

Thời gian mở trang: 0.108 giây. Số lần truy cập CSDL: 9
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.