Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phục vụ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp
13.04.2015

Căn cứ quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học và Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020;

Căn cứ quyết định số 68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường Đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ quyết định số 1974/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm Phục vụ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp của Phòng Công tác sinh viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Phục vụ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp, trưc thuộc Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, nhiệm kỳ 2014 – 2019, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.

Điều 2: Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Trung tâm thực hiện theo đề án thành lập Trung tâm, theo quy định của Trường Đại học Nông Lâm  - Đại học Huế và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=564

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn