Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 3 năm 2015
08.04.2015

Phòng TC-HC tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác tháng 3/2015 như sau:

Các đơn vị nộp báo cáo: 21  đơn vị có Báo cáo.

Các đơn vị nộp báo cáo không đúng quy định (nộp báo cáo chậm trễ):  Khoa CKCN (04/4); Viện NCPT (03/4); Phòng CSVC (03/4);Khoa Cơ bản (03/4); Trung tâm CARD (03/4);Khoa KNPTNT (03/4).

Các đơn vị không nộp báo cáo:  Trung tâm PTNTMT;

Xem chi tiết báo cáo tại ĐÂY URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=563

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn