Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định thành lập ban ANTT trường Đại học Nông Lâm Huế
07.04.2015

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 8416/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trường học;

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế và các trường Đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ quyết định số 1974/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019;

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và trao đổi thông tin, liên lạc giữa Nhà trường và Công an địa phương;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay Thành lập Ban An ninh trật tự trường Đại học Nông Lâm (Có danh sách kèm theo)

Điều 2: Ban An ninh-Trật tự hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và có nhiệm vụ sau: Đảm bảo an ninh trật tự trong phạm vi nhà trường; Thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong phạm vi nhà trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trên, Ban An ninh-Trật tự xây dựng kế hoạch chi tiết, cơ chế phối hợp với Công an địa phương, đề xuất nhân lực và chủ động tổ chức kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đúng thời gian, nội dung, mục đích, yêu cầu đặt ra.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, cán bộ có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Danh sách Ban An ninh - Trật tự trường Đại học Nông Lâm Huế

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc phụ trách

1

Ông Huỳnh Văn Chương

P. Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Ông Trần Võ Văn May

Trưởng phòng CTSV

Phó trưởng ban

3

Ông Nguyễn Nam Quang

P. Trưởng phòng CTSV

Ủy viên thường trực

4

Ông Dương Văn Thành

Bí thư Đoàn TN

Thành viên

5

Ông Dương Công Huấn

Tổ trưởng Tổ bảo vệ

Thành viên

6

Ông Lê Chí Hùng Cường

Chủ tịch Hội sinh viên

Thành viên

7

Ông Thái Doãn Hùng

CV phòng CTSV

Thư kýURL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=562

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn