Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020
11.09.2014

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
   - Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; 

  
  - Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1327/TTr-SVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2014; 

 QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành kém theo Quyết định này Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoàn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020.
  
 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bản; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
           KT.CHỦ TỊCH                    
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Dung

Vui lòng xem thêm chi tiết tại đây.


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=545

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn