Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014
20.08.2014

Căn cứ quyết định số 77/ĐHH ngày 06/12/1996 của Giám đốc Đại học Huế vế việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của Trường Đại học Nông Lâm;
 Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;

 Căn cứ quyết định số 1389/QĐ – ĐHH ngày 10/7/2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc;

 Xét đề nghị của các đơn vị về việc đề xuất chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014;

 Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ÐỊNH:
Ðiều 1: Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc như sau (danh sách kèm theo).

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)


    PGS. TS. Nguyễn Minh Hiếu


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=542

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn