Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quy định về tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức 2014 - ĐHNL
19.08.2014

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 01/01/2012 của Quốc hội nước CHXHCN VN;
  - Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

  - Căn cứ Thông tư 08/TT-BGDĐT, ngày 05/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp chức năng, nhiệm vụ cho các Đại học vùng và các Trường đại học thành viên;   
  - Căn cứ các Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về tuyển dụng viên chức, ký kết Hợp đồng viên chức, đền bù kinh phí đào tạo; Thông tư số 16/2012/TT-BNV, ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức;  
 - Căn cứ các Quyết định số 1371/QĐ-ĐHH ngày 24/7/2012 và Công văn số 911/ĐHH-TCNS ngày 21/09/2012 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Hướng dẫn Quy định tuyển dụng lao động hợp đồng tạo nguồn;  
  - Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06/12/1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm; 
 - Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về  việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm – Đại học Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014; 
 - Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014, Trường ĐHNL, họp ngày 12/8/2014 (theo QĐ số: 524/QĐ-ĐHNL, ngày 5/8/2014). 

NỘI DUNG QUY ĐỊNH
 
 Năm 2014, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế thực hiện tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển. Hội đồng tuyển dụng viên chức - Trường Đại học Nông Lâm cụ thể hóa các điều kiện, tiêu chí đánh giá, quy trình tuyển dụng viên chức và quản lý viên chức tập sự của Trường. 
 
Vui lòng xem thêm chi tiết tại đây


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=541

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn