Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Tổng hợp các thông tin phục vụ việc tổng hợp thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên năm học 2013-2014
11.06.2014

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-ĐHNL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trường Đại học Nông Lâm.

Để thực hiện công việc tổng hợp các thông tin cần thiết cho việc xác định khối lượng công tác của giáo viên, chi trả tiền vượt giờ và bình xét thi đua hàng năm.

Kính thông báo để toàn thể cán bộ viên chức thuộc đơn vị các nội dung sau:

Vui lòng xem chi tiết tại đây 
URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=528

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn