Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Thông báo Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa học
24.04.2014

Thực hiện Công văn số 160/ĐHH-KTĐBCLGD của Đại học Huế ngày 24/02/2012 về việc triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng thường xuyên và Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2013 về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Nhà trường tổ chức thu thập ý kiến của sinh viên cuối khóa bằng Phiếu đánh giá toàn khóa học.

Hình thức thực hiện: Khảo sát trực tuyến. Module khảo sát trực tuyến đã được Đại học Huế xây dựng và tích hợp vào phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ.

Thời gian thực hiện: sinh viên trả lời Phiếu đánh giá toàn khóa học sau khi nộp khóa luận/báo cáo tốt nghiệp. Bản Hướng dẫn khảo sát cho sinh viên cuối khóa được đăng trên website của trường www.huaf.edu.vn trong menu Hỗ trợ sinh viên (Mục 12: Hướng dẫn khảo sát cho sinh viên, mục con thứ 2: Hướng dẫn thực hiện khảo sát cuối khóa) hoặc theo đường link sau: http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2468

Đây là một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng, nhằm giúp Nhà trường có cơ sở để tự đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo. Đề nghị Thủ trưởng các Khoa, phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo đại học, các Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt hoạt động này.

Việc trả lời Phiếu đánh giá toàn khóa họclà trách nhiệm và quyền lợi của mỗi sinh viên, tất cả sinh viên cuối khóa đều phải thực hiện mới được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=524

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn