Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Triển khai hệ thống thông tin quản lý
18.04.2014

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều hành Đại học Huế và các đơn vị trực thuộc, Trung tâm CNTT đã xây dựng hoàn chỉnh "Hệ thống thông tin quản lý" trên cơ sở kế thừa và phát triển " Hệ thống thông tin lãnh đạo"
URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=523

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn