Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định về việc Chi lương tăng thêm năm 2013
06.01.2014

Ngày 31.12.2013, Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế ra Quyết định số 717./QÐ-ÐHNL về việc Chi lương tăng thêm năm 2013.

Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;

Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về  việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Căn cứ Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Căn cứ vào thực tế cân đối ngân sách hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm năm 2013;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Chi lương tăng thêm cho cán bộ viên chức và lao động có mặt làm việc tại trường  theo định mức thi đua năm học 2012 - 2013.

Ðiều 2: Mức chi lương tăng thêm theo thi đua năm học 2012 -  2013 như sau:

- Đối với CBVC-LĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

hệ số 03 x 1.150.000 đồng = 3.450.000 đồng

- Đối với CBVC-LĐ đạt Lao động tiên tiến.

hệ số 02 x 1.150.000 đồng = 2.300.000 đồng

- Đối với CBVC-LĐ không đạt LĐTT, không đủ điều kiện tham gia dự xét thi đua.

hệ số 01 x 1.150.000 đồng = 1.150.000 đồng.

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Tài chính, Thường trực TĐKT, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân  có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=521

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn