Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định về Chi bổ sung tăng tiền Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cho CBVC&LĐ
06.01.2014

Ngày 4.1.2014, Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Huế ban hành Quyết định số 02/QÐ-ÐHNL về việc Chi bổ sung tăng tiền Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 cho CBVC&LĐ của trường.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;

Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về  việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Căn cứ Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Căn cứ vào cân đối thực tế ngân sách hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm năm 2013;

Theo đề nghị của Bà Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Chi bổ sung tăng tiền Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho toàn thể cán bộ viên chức và lao động của nhà trường (bao gồm cả cán bộ hợp đồng tại các trung tâm trực thuộc) từ nguồn quỹ phúc lợi.

Ðiều 2: Mức chi tiền như sau:

+ Đối với cán bộ viên chức: 1.000.000 đ (Một triệu đồng)

+ Đối với cán bộ hợp đồng, các trung tâm trực thuộc, hợp đồng tuyển mới từ quý 4/2013: 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng).

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=520

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn