Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2015
25.11.2013

Thực hiện công văn số 1083/ĐHH-KHCN của Đại Học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015, Phòng KHCN-HTQT của trường thông báo đến Quý thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, giáo viên trong đơn vị về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2015 cụ thể như sau:

1. Việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở (Đại học Huế, cấp trường) được thực hiện online thông qua account cá nhân ở phần mềm “Quản lí đề tài khoa học và công nghệ” của Đại học Huế (http://qlkh.hueuni.edu.vn) trong khoảng thời gian từ 01 tháng 12 năm 2013 đến 25 tháng 1 năm 2014. Hệ thống quản lý khoa học công nghệ của Đại học Huế sẽ đóng lại khi hết thời gian nói trên.

2. Các đề tài nghiên cứu KHSV sẽ được hướng dẫn sau.

Sau khi có danh mục các nhiệm vụ KH&CN các cấp, ĐHH sẽ ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục cấp cơ sở, Phòng KHCN-HTQT sẽ thông báo cụ thể về cách tổ chức thực hiện hoạt động này sau ngày 25 tháng 1 năm 2014.

Trong quá trình thực hiện đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN online, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng liên hệ Phòng KHCN-HTQT để được hướng dẫn thêm.


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=516

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn