Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục
17.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục
Q.Trưởng phòng
PGS.TS. Phạm Hồng Sơn

  • Điện thoại cơ quan: +84(0)54.3537303     
  • Fax:+84(0)54.3524923
  • Điện thoại di động:
  • Email: hongsonphdhnl@huaf.edu.vn
                                                                     (Chi tiết)


Phó trưởng phòng  
TS. Nguyễn Văn Đức
  • Điện thoại cơ quan:  +84(0)54.3537303
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyenvanduc@huaf.edu.vn
                                                                      (Chi tiết) 

...........................URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=505

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn