Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Kế hoạch Tài chính
17.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Kế hoạch Tài chính
Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng
CN. Trần Văn Quý

  • Điện thoại cơ quan: 054. 3538007     
  • Fax:
  • Điện thoại di động:
  • Email: tranvanquy@huaf.edu.vn
                                                                    (Chi tiết) 

...........................

 Phó trưởng Phòng KHTC   
CN. Nguyễn Minh Tuấn
  • Điện thoại cơ quan:      
  • Fax:
  • Điện thoại di động: 
  • Email: nguyenminhtuan@huaf.edu.vn
                                                                    (Chi tiết) 
 


URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=503

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn