Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Đào tạo Đại học
17.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Đào tạo Đại học
Trưởng phòng
TS. Lê Văn Phước

  • Điện thoại cơ quan:      
  • Fax:
  • Điện thoại di động:
  • Email:
                                                                     (Chi tiết) 


Phó trưởng phòng  
TS. Trần Thanh Đức
  • Điện thoại cơ quan: 
  • Điện thoại di động:
  • Email: 
                                                                     (Chi tiết)........................... Phó trưởng phòng  
ThS. Trần Văn Tý
  • Điện thoại cơ quan: 
  • Điện thoại di động:
  • Email: 
                                                                    
 

URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=502

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn