Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Khoa học Công nghệ-Hợp tác quốc tế
17.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Phòng Khoa học Công nghệ-Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng
PGS.TS. Hồ Trung Thông

  • Điện thoại cơ quan: 84-54.3525049
  • Fax:84-54.3524923
  • Điện thoại di động:
  • Email: hotrungthong@huaf.edu.vn
                                                                (Chi tiết)  


Phó Trưởng phòng
TS. Nguyễn Hồ Lam
  • Điện thoại cơ quan: 
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyenholam@huaf.edu.vn 
                                                               (Chi tiết)   

.......................URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=500

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn