Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Thủy Sản
12.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Thủy Sản
Trưởng khoa
TS. Lê Văn Dân

  • Điện thoại cơ quan: +84(0)54.3536566; +84 (0)54.3535464
  • Fax: +84(0)54.3524923
  • Điện thoại di động:
  • Email: ledan@huaf.edu.vn
                                                                 (Chi tiết)


Phó trưởng khoa  TS. Nguyễn Ngọc Phước 

  • Điện thoại cơ quan: 
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyenngocphuoc@huaf.edu.vn
                                                                 (Chi tiết)


Phó trưởng khoa   TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email: quynhtram@huaf.edu.vn
                                                                (Chi tiết)

.........................



URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=496

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn