Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Lâm nghiệp
12.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Lâm nghiệp
Trưởng khoa
PGS.TS Đặng Thái Dương

  • Điện thoại cơ quan: +84 (0)54.3529137
  • Fax:+84 (0)54.3538454
  • Điện thoại di động:
  • Email:dangthaiduong@huaf.edu.vn 
                                                                   (Chi tiết) 


Phó trưởng khoa   TS. Trần Nam Thắng
  • Điện thoại cơ quan: 
  • Điện thoại di động:
  • Email:trannamthang@huaf.edu.vn
                                                                   


Phó trưởng khoa  TS. Hoàng Huy Tuấn

  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email: hoanghuytuan69@huaf.edu.vn
                                                                   (Chi tiết)

...........................URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=495

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn