Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa KN & PTNT
12.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa KN & PTNT
Trưởng khoa
TS. Nguyễn Viết Tuân

  • Điện thoại cơ quan: +84(0)54.3523845
  • Fax: +84(0)54.3523540
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyenviettuan@huaf.edu.vn
                                                                 (Chi tiết)  

Phó trưởng khoa   TS. Lê Thị Hoa Sen
  • Điện thoại cơ quan: 
  • Điện thoại di động:
  • Email: lethihoasen@huaf.edu.vn
                                                                  

Phó trưởng khoa  ThS. Nguyễn Trọng Dũng

  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyentrongdung@huaf.edu.vn
                                                                 

...........................URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=494

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn