Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học
12.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Nông học
Trưởng khoa
 PGS.TS Trần Đăng Hòa

  • Điện thoại cơ quan:+84(0)54.3525544
  • Fax: +84(0)54.3524923
  • Điện thoại di động
  • Email: trandanghoa@huaf.edu.vn
                                                                   (Chi tiết) 

Phó trưởng khoa     TS. Lê Như Cương
  • Điện thoại cơ quan:  054.3525544
  • Điện thoại di động:
  • Email: cuong.le@huaf.edu.vn
                                                               


Phó trưởng khoa
  PGS.TS. Trần Thị Thu Hà
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại di động:
  • Email: tranha@huaf.edu.vn
                                                                 
URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=493

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn