Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Cơ bản
11.06.2013

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN Khoa Cơ bản
Trưởng khoa
ThS.GVC. Trần Ngọc Truồi

  • Điện thoại cơ quan: 0543.537375         
  • Fax:
  • Điện thoại di động: 0914172496
  • Email: tranngoctruoi@huaf.edu.vn
                                                                   (Chi tiết) 


Phó trưởng khoa  
ThS. Nguyễn Đăng Nhật
  • Điện thoại cơ quan:  0543.537375  
  • Điện thoại di động:
  • Email: 
                                                                    

...........................URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=490

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn