Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở ĐHH và hướng dẫn thủ tục tuyển chọn chủ trì đề tài
04.06.2013

Đại Học Huế vừa có quyết định và công văn liên quan đến đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở của Đại học Huế.

1. Quyết định số 911/QĐ-ĐHH về việc phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2014 của ĐHH  (xem chi tiết)

2. Công văn số 567/DHH-KHCN về việc hướng dẫn tuyển chọn chủ trì đề tài cấp cơ sở năm 2014 của ĐHH (xem chi tiết)URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=477

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn