Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Định mức giờ chuẩn giáo viên 2013
25.05.2013

Phòng TCHC kính gửi các đơn vị: Định mức giờ chuẩn của giáo viên toàn trường,
Mong các đ/c Thủ trưởng in ra và thông báo để CB-GV được biết, đối chiếu với khối lượng GD của mình.

Phần giờ chuẩn NCKH và Công trình do cá nhân cùng  Phòng QLKH&HTQT sẽ kê khai.
Xem chi tiết ở file đính kèm.URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=473

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn