Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế
13.05.2011

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM
Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;
Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;
Căn cứ Quyết định số: 1834/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ÐỊNH

Ðiều 1: Thành lập đoàn thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế , gồm các thành viên có tên sau đây (có danh sách kèm theo) .

Ðiều 2: Đoàn thanh tra có trách nhiệm thực hiện công tác thanh tra in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 tại tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn tại công văn số: 316/TTr ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các văn bản quy định khác của Bộ GD&ĐT. Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ðiều 3: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên ở điều 1 chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này./.
URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=374

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn