Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011
16.02.2011

Căn cứ kết luận tại cuộc họp thủ trưởng thường kỳ tháng 02/2011 và theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. Ngày 15.02.2011, Hiệu trưởng Trường ĐHNL đã ra quyết đinh số 93/QĐ-ĐHNL về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011.

Nội dung như sau:

                                          


 

                                                                                          QUYẾT ÐỊNH

Về việc thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ quyết định số 77/ÐHH ngày 06 /12 /1996 của Giám đốc Ðại học Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý của trường Ðại học Nông Lâm;

Căn cứ quyết định số 7849/QÐ-BGD& ÐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo về  việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Ðại học Nông Lâm Huế nhiệm kỳ 2009 - 2014;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp thủ trưởng thường kỳ tháng 02/2011 và theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.


QUYẾT ÐỊNH:

          Điều 1: Thành lập Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011 của Trường Đại học Nông lâm Huếgồm các ông, bà có tên sau đây (danh sách kèm theo).

         Điều 2: Đoàn công tác tiếp thị tuyển sinh năm 2011 của Trường Đại học Nông Lâm Huế có nhiệm vụ  giới thiệu tuyển sinh đào tạo tới các Sở giáo dục & Đào tạo; các trường PTTH trên địa bàn các tỉnh miền trung theo kết luận phên họp thủ trưởng thường kỳ tháng 02/2011. Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

         Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

      Nơi nhận                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

        - Như điều 1,3

        - Lưu VT+TC                                                                                                               (đã ký)

   

                                                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu 


               Xem danh sáchURL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=343

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn