Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN
24.09.2010

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu KHCN khoa TNĐ&MTNN

Trưởng khoa
TS. GV. Nguyễn Hữu Ngữ
  • Điện thoại cơ quan:  054. 3516514
  • Điện thoại di động: 0944948585
  • Email: nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn
                                                                (Chi tiết)

 


Phó trưởng khoa
 TS. Phạm Hữu Tỵ
  • Điện thoại cơ quan: 054.3516514
  • Điện thoại di động:
  • Email: phamhuuty@huaf.edu.vn
                                                                (Chi tiết)


Phó trưởng khoa TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh
  • Điện thoại cơ quan: 054.3516514
  • Điện thoại di động:
  • Email: khanhlinh@huaf.edu.vn
                                                               (Chi tiết)
      .........................     

URL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=316

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn