Thông tin nội bộ http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn

Khoa Chăn nuôi thú y
24.09.2010

Lý lịch khoa học cán bộ nghiên cứu khoa Chăn nuôi thú y
Trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Xuân Bả

  • Điện thoại cơ quan: 0543.525.439
  • Fax:
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyenxuanba@huaf.edu.vn 
                                                                (Chi tiết)   

                                             

Phó trưởng khoa  PGS. TS. Nguyễn Hữu Văn
  • Điện thoại cơ quan:  054.3525.439
  • Điện thoại di động:
  • Email: nguyenhuuvan@huaf.edu.vn
                                                               (Chi tiết) 


Phó trưởng khoa TS. Trần Quang Vui

  • Điện thoại cơ quan: 054.525439
  • Điện thoại di động:
  • Email: tranquangvui@huaf.edu.vn
                                                                 (Chi tiết)  


LICURL của bản tin này::http://thongtinnoibo.huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=310

© Thông tin nội bộ contact: admin@huaf.edu.vn